چچ
ارزشهای سازمانی شرکت

ارزشهای سازمانی شرکت

  • احترام به حقوق مشتری و تلاش مجدانه در ایفای آن
  • تعهدگرایی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان و مشارکت آنان در تحقق اهداف سازمانی
  • ایجاد فضای کاری مناسب و روابط کاری صمیمانه میان مدیران و کارکنان
  • کارآیی و اثربخشی فعالیتها و فرآیندها
  • صداقت و درستکاری در قبال کارکنان، مشتریان و جامعه
  • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، قانون و تعهدات شرکت
  • اهمیت دادن به تامین مالی، سلامت، رفاه و رشد و تعالی کارکنان
  • خلاقیت و نوآوری در تولید محصول و ارائه خدمات
آدرس کوتاه شده: